VIII Kongres Polskiego Kapitału

30 listopada 2023 Zarejestruj się
30.11.2023
Menu
KOK Forbes

Regulamin imprezy
V Kongres Polskiego Kapitału

§ 1
Terminy stosowane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu Regulaminu wyraźnie wynika inaczej;

 1. Impreza – impreza konferencyjno-biznesowa o nazwie “Kongres Polskiego Kapitału” organizowana przez Organizatora, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku na dedykowanej platformie Eventory.
 2. Organizator – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy ustanowiony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę, związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Uczestnik - każda osoba zarejestrowana na stronie, która weźmie udział w Imprezie.
 5. Platforma: dedykowana platforma online na której odbywa się Impreza, wskazana szczegółowo w § 2 Regulaminu.

§ 2
Impreza

 1. Impreza odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. na dedykowanej platformie on-line na stronie Eventory.cc
 2. Impreza będzie odbywać się w języku polskim, zgodnie z programem Imprezy, zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl/ co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
 3. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, które zarejestrowały się na stronie internetowej eventory.cc (pod dokładnym adresem https://eventory.cc/event/kongres-polskiego-kapitalu-2?private_code=mu1FmCGfpC)
 4. Liczba miejsc dla Uczestników Imprezy jest nieograniczona.
 5. W trakcie trwania Imprezy odbędą się sesje plenarne, sesje tematyczne, prezentacje, dyskusje, na które wstęp będą mieli wszyscy Uczestnicy.
 6. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, zmiana programu Imprezy, zmiana czasu lub miejsca Imprezy lub odwołanie Imprezy. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl/ oraz wysyłając drogą mailową do Uczestników na adresy e-mail wskazane w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy rejestracja zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
 8. Do udziału w Imprezie konieczne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci internet.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek:
  • przestrzegać przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z Platformy.
  • zachowywać się w trakcie Imprezy w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, a także powstrzymać się od przekazywania w trakcie Imprezy treści bezprawnych.
 2. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania, wykorzystywania ani przesyłania zapisu dźwięku lub obrazu z Imprezy, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody. Zdanie poprzednie nie dotyczy rejestrowania dźwięku lub obrazu z Imprezy w celu ich zamieszczenia w social mediach Uczestnika. Uczestnik jest więc uprawniony do zamieszczania zdjęć oraz materiałów wideo z Imprezy na swoich profilach w serwisach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
 3. Każdy z Uczestników, którzy uczestniczyli w całości Imprezie, tj. byli uczestnikami Platformy i uruchomili dostęp do Imprezy i pozostawali zalogowani do Platformy i obecni na Imprezie przez cały czas jej trwania otrzymają od Organizatora kod umożliwiający trzymiesięczny dostęp (subskrypcję) do treści płatnych dostępnych w cyfrowych wydaniach czasopism Forbes i Forbes Women, dostępnych na stronie www.forbes.pl. Kod przesłany zostanie elektronicznie w okresie 16-18.12.2020 roku
 4. Kod, o którym mowa w ust. 3 zachowuje ważność do 31.12.2020 roku i jest możliwy do wykorzystania tylko przez Użytkowników, którzy nie korzystali dotychczas z płatnej subskrypcji ww. treści, a korzystania z kodu wymaga akceptacji regulaminu publikowanego po adresem https://www.forbes.pl/strony-informacyjne/regulamin-forbespl/2nvefs0 , a także posiadania karty płatniczej/kredytowej umożliwiającej uruchomienie płatności odnawialnych. Uruchamiana kodem usługa działa w modelu automatycznie odnawialnej subskrypcji, a jej odnowienie może zostać w każdej chwili wyłączone przez Użytkownika.

§ 4
Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest uprawniony do:
  • Przebywania na Platformie przez cały czas trwania Imprezy zgodnie z rejestracją.
 2. Uczestnik jest uprawniony do składania Organizatorowi zgłoszeń reklamacyjnych związanych z przebiegiem Imprezy. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kongrespolskiegokapitalu@forbes.pl najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Imprezy.
  • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja pisemna powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Kongres Polskiego Kapitału”.
  • Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), wykorzystanych lub powstałych w trakcie Imprezy przysługują Organizatorowi lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i filmów w czasie trwania Imprezy, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika, wykorzystywanych następnie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora we wskazanych w zdaniu powyższym celach. W razie braku wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora, najpóźniej 3 dni po zakończeniu Imprezy.

§ 6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49.
 2. Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji imprezy. Przetwarzanie danych przez Administratora jest konieczne w celu realizacji Imprezy, a niemożność przetwarzania tych danych przez Administratora może uniemożliwić realizację tej usługi dla Państwa.
 3. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji Imprezy przetwarzane będą - przez czas jego trwania realizacji i w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń
 4. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze strony Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na adres: IOD@ringieraelspringer.pl. lub na adres administratora wskazany powyżej.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Administratora dostępnej na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html
 6. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach rejestracji uczestników administratorem danych osobowych uczestników jest Eventory Polska Sp. z o.o., a dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zawartym na stronie https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne oraz odstąpienia

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Imprezy Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: kongrespolskiegokapitalu@forbes.pl Reklamacja pisemna powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Kongres Polskiego Kapitału.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego i jego wyniku Uczestnikowi w każdym przypadku pozostają środki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem sądem właściwym dla do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy, na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Organizator w przypadku zaistnienia istotnych przesłanek związanych z technicznym lub organizacyjnym aspektem Imprezy oraz w przypadku zmian w obowiązujących przepisach lub ich wykładni zastrzega prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w terminie 14 dni od poinformowania Uczestników. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Informacja o powyższych zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl.
 4. Rejestracja oraz udział w Evencie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: https://www.kongrespolskiegokapitalu.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa.
 6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 r.